Selecteer regio  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Carrière

ISS Gedragscode & Leiderschapsprincipes

De ISS Gedragscode ondersteunt de ISS Bedrijfswaarden
De ISS-gedragscode verduidelijkt een reeks basisprincipes, regels, beleid en richtlijnen die van toepassing zijn op alle ISS-activiteiten; deze stuurt de houding van alle ISS-medewerkers.


Download hem hier

 • Werknemers moeten de wet naleven
 • ISS verwacht dat zijn werknemers zich houden aan de bedrijfswaarden: eerlijkheid, kwaliteit, ondernemerschap en verantwoordelijkheid
 • Waar er geen wetgeving of regels zijn voor persoonlijk gedrag, dient elke werknemer blijk te geven van gezond verstand en behoedzaamheid
 • Bij twijfel dienen de werknemers hun vragen te bespreken met een overste of een ander verantwoordelijk personeelslid
 • Klanten, collega's en andere businesspartners dienen respectvol en eerlijk behandeld te worden
 • Pesterijen, inclusief seksuele intimidatie, zijn onaanvaardbaar bij ISS
 • ISS vraagt dat werknemers hun werk uitvoeren zonder invloed van alcohol of drugs
 • ISS is tegen elke vorm van corruptie
 • ISS concurreert op een eerlijke manier om business binnen te halen
 • Ongeacht lokale praktijken zijn alle persoonlijke betalingen, smeergelden of steekpenningen tussen ISS en klanten, leveranciers of ambtenaren strikt verboden
 • Het is onaanvaardbaar om geschenken of andere giften te ontvangen van businesspartners, tenzij gebruikelijk in de gegeven context en met een bescheiden waarde
 • Overeenstemming met alle toepasselijke concurrentieregels en -richtlijnen staat centraal bij de businesspraktijken van ISS
 • ISS maakt geen afspraken met concurrenten om prijzen vast te leggen, diensten of verkoopquota toe te wijzen of markten onderling te verdelen
 • ISS houdt zich niet in met het manipuleren van aanbestedingsprocedures
 • ISS houdt zich niet bezig met het bespreken van concurrentiekwesties (zoals prijzen, kortingen, bonussen, verkoopvoorwaarden enz) met concurrenten
 • ISS zal zijn leveranciers en klanten via de gepaste kanalen op de hoogte brengen van de ISS gedragscode en ze vragen om rekening te houden met de principes in alle toepasselijke omstandigheden
 • De dienstverlening van ISS moet beantwoorden aan de overeengekomen normen voor kwaliteit, gezondheid en veiligheid op klantensites
 • De privacy van de klant wordt gerespecteerd en de bijbehorende gegevens beschermd
 • Klachten worden daadwerkelijk behandeld
 • ISS evalueert de aankoop van producten en diensten in functie van volgende criteria: kwaliteit, efficiëntie, leefmilieu en werknemers
 • ISS waarborgt de gepaste arbeidsomstandigheden voor zijn werknemers
 • ISS tolereert geen enkele vorm van discriminatie tegen werknemers
 • ISS respecteert de vrijheid van vereniging en recht op collectieve overeenkomsten
 • ISS maakt geen gebruik van gedwongen of verplichte arbeid
 • In overeenstemming met de internationale overeenkomsten vermijdt ISS de tewerkstelling van kinderen
 • ISS voorziet de gepaste bezoldiging die minimaal overeenstemt met de lokale overeenkomsten en voorschriften
 • ISS ondersteunt de invoering en goedkeuring van minimumlonen
 • Werknemers krijgen opleidingskansen die aansluiten bij de functie die ze uitoefenen
 • ISS respecteert de Verklaring van de Mensenrechten van de Verenigde Naties
 • ISS werkt in overeenstemming met de principes van goed ondernemingsbestuur
 • ISS engageert zich om de schadelijke effecten op het milieu van zijn werking continu te beperken
 • ISS is lid van de United Nations Global Compact en leeft de 10 principes ervan na
 • ISS handelt op een maatschappelijk verantwoorde wijze in alle sectoren waar het bedrijf actief is
 • Leiderschapsprincipes - Geen uitstekende dienstverlening zonder groots leiderschap
  Een uitstekende dienstverlening - die afhangt van talent en de opleiding van uitstekende mensen - staat centraal in onze visie, missie en value propositions. Als we de beste dienstenorganisatie ter wereld willen worden, dan moeten we als bedrijf ook uitmunten in people management.

  Er is dus nood aan een sterk leiderschap dat een inspiratie vormt voor en op zoek gaat naar uitstekende prestaties. Het moet die uitstekende prestaties op gang brengen en omzetten in realiteit in elk aspect van onze bedrijfsactiviteiten. Dat leiderschap is het hart van onze cultuur.

  Je kunt je klanten bestuderen. Je kunt naar je klanten luisteren. Maar pas als je zelf klant 'wordt', kun je een uitmuntende service bieden. Beleef de behoeften van je klanten intensief. Weet wat ze willen, nog voor ze het zelf weten. Zo anticipeer je perfect op hun altijd perfect evoluerende noden.

  Als je uitmuntende prestaties wilt, dan is motivatie de brandstof die je nodig hebt. Wanneer je luistert, aanspoort, adviseert, glimlacht en motiveert, mag je er zeker van zijn dat iedereen bereid is die extra inspanning te leveren samen met jou. We willen allemaal deel uitmaken van een succesverhaal en het samenstellen van teams met hoge prestaties is de brandstof voor succes bij ISS.

  Alles verandert - zelfs als je niet wilt dat het verandert. Het is gewoon een regel in deze wereld, dus waarom die verandering niet één stap vooruit blijven? Ga niet op zoek naar een status quo, maar naar openheid, aanpassingsvermogen en creativiteit in jezelf en je werknemers.

  Heb je op school ooit een leerkracht gehad die nooit riep maar die toch respect afdwong bij iedereen? Dan is er een reële kans dat die leerkracht een natuurlijk gezag had en dit combineerde met een diepgaand respect voor de studenten. Dat is exact wat we verwachten van een leider bij ISS: oog in oog met zijn werknemers, maar met een globale visie op de weg van de toekomst.

  De grote koningen uit de oudheid waren altijd de eersten om hun nek uit te steken en hun leger aan te voeren tegen de woeste vijand. Gelukkig is het dagelijkse leiderschap bij ISS een vredelievendere job, maar rolmodellen zijn nog altijd nodig. Als je frontaal verantwoordelijkheid en leiding opneemt, dan kan je je collega's motiveren om uiteindelijk samen beter te presteren in nauwe samenwerking.

  Vertrouwen is het moeilijkst om weg te geven. Want het is eigenlijk macht uit handen geven. Van een ISS leider verwachten we hij zijn werknemers de macht geeft om elk op niveau te handelen.

  Als je een plant wil laten groeien, ga je ze toch ook niet inperken of begrenzen. Je geeft ze veel ruimte, licht en verzorging. En hoewel het klinkt als een cliché, zijn dit exact dezelfde dingen die een leider en zijn werknemers moeten ontwikkelen: bewegingsvrijheid, ruimte om potentieel te ontplooien, oog voor talent en heel veel verzorging via coaching.

  Iedereen kan een groep sterke, getalenteerde mensen verzamelen, maar ze samen laten "spelen" is een totaal andere zaak. Vraag dat maar aan elke trainer van een sportteam. Maar als ISS-leider is dat precies wat je verwacht wordt te doen. Door iedereen als individu te behandelen en zijn of haar persoonlijk potentieel te herkennen, ben je in staat het best mogelijke team samen te stellen.

  Enkel door een diepgaand respect voor verschillen en het aanmoedigen van lokale initiatieven is ISS in staat om een wereldwijde onderneming op te bouwen met één hart en één ziel. Het maakt niet uit hoe verschillend we zijn langs weerkanten van de grens, we delen dezelfde waarden en principes.