Selecteer regio  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Carrière

Hoe wij ons gedragen

 • Werknemers moeten de wet naleven
 • ISS verwacht dat zijn werknemers zich houden aan de bedrijfswaarden: eerlijkheid, kwaliteit, ondernemerschap en verantwoordelijkheid
 • Waar er geen wetgeving of regels zijn voor persoonlijk gedrag, dient elke werknemer blijk te geven van gezond verstand en behoedzaamheid
 • Bij twijfel dienen de werknemers hun vragen te bespreken met een overste of een ander verantwoordelijk personeelslid
 • Klanten, collega's en andere businesspartners dienen respectvol en eerlijk behandeld te worden
 • Pesterijen, inclusief seksuele intimidatie, zijn onaanvaardbaar bij ISS
 • ISS vraagt dat werknemers hun werk uitvoeren zonder invloed van alcohol of drugs
 • ISS is tegen elke vorm van corruptie
 • ISS concurreert op een eerlijke manier om business binnen te halen
 • Ongeacht lokale praktijken zijn alle persoonlijke betalingen, smeergelden of steekpenningen tussen ISS en klanten, leveranciers of ambtenaren strikt verboden
 • Het is onaanvaardbaar om geschenken of andere giften te ontvangen van businesspartners, tenzij gebruikelijk in de gegeven context en met een bescheiden waarde
 • Overeenstemming met alle toepasselijke concurrentieregels en -richtlijnen staat centraal bij de businesspraktijken van ISS
 • ISS maakt geen afspraken met concurrenten om prijzen vast te leggen, diensten of verkoopquota toe te wijzen of markten onderling te verdelen
 • ISS houdt zich niet in met het manipuleren van aanbestedingsprocedures
 • ISS houdt zich niet bezig met het bespreken van concurrentiekwesties (zoals prijzen, kortingen, bonussen, verkoopvoorwaarden enz) met concurrenten
 • ISS zal zijn leveranciers en klanten via de gepaste kanalen op de hoogte brengen van de ISS gedragscode en ze vragen om rekening te houden met de principes in alle toepasselijke omstandigheden
 • De dienstverlening van ISS moet beantwoorden aan de overeengekomen normen voor kwaliteit, gezondheid en veiligheid op klantensites
 • De privacy van de klant wordt gerespecteerd en de bijbehorende gegevens beschermd
 • Klachten worden daadwerkelijk behandeld
 • ISS evalueert de aankoop van producten en diensten in functie van volgende criteria: kwaliteit, efficiëntie, leefmilieu en werknemers
 • ISS waarborgt de gepaste arbeidsomstandigheden voor zijn werknemers
 • ISS tolereert geen enkele vorm van discriminatie tegen werknemers
 • ISS respecteert de vrijheid van vereniging en recht op collectieve overeenkomsten
 • ISS maakt geen gebruik van gedwongen of verplichte arbeid
 • In overeenstemming met de internationale overeenkomsten vermijdt ISS de tewerkstelling van kinderen
 • ISS voorziet de gepaste bezoldiging die minimaal overeenstemt met de lokale overeenkomsten en voorschriften
 • ISS ondersteunt de invoering en goedkeuring van minimumlonen
 • Werknemers krijgen opleidingskansen die aansluiten bij de functie die ze uitoefenen
 • ISS respecteert de Verklaring van de Mensenrechten van de Verenigde Naties
 • ISS werkt in overeenstemming met de principes van goed ondernemingsbestuur
 • ISS engageert zich om de schadelijke effecten op het milieu van zijn werking continu te beperken
 • ISS is lid van de United Nations Global Compact en leeft de 10 principes ervan na
 • ISS handelt op een maatschappelijk verantwoorde wijze in alle sectoren waar het bedrijf actief is