Selecteer regio  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Duurzaam Ondernemen

Laat van je horen

ISS voert een “Klokkenluidersbeleid” zodat alle ISS-werknemers, zakenpartners en andere belanghebbenden ernstige incidenten en misstanden kunnen melden. 


Reportage tool
Als je een ernstige en gevoelige incident wilt rapporteren dan kan dat via deze rapportage tool. Alle incidenten komen in eerste instantie terecht bij de Head of Group Internal Audit via een onafhankelijk, extern gehost IT-systeem met een beveiligde en vertrouwelijke rapporteringstool. 

Lees er alles over op onze Group website

Beleidsverklaring
Volgens de Gedragsregels van ISS is de integriteit van ISS niet onderhandelbaar. Wij voeren onze taken uit in overeenstemming met de wet en ethische normen.

Dit beleid wil:

  • werknemers, zakenpartners en andere belanghebbenden de mogelijkheid geven om ernstige incidenten en misstanden te melden;
  • ervoor zorgen dat zulke problemen vertrouwelijk worden behandeld; en
  • verzekeren dat de persoon die in vertrouwen een ernstig incident meldt, wordt beschermd tegen represailles of wraakacties.

Werknemers die een incident of misstand willen melden, worden aangemoedigd deze zaken eerst te bespreken met hun leidinggevenden, de vertrouwenspersoon, de HR Manager, de interne juridisch adviseur of het management.

Incidenten in verband met de arbeidsvoorwaarden of kwesties op de werkplek, zoals conflicten met collega’s en managers, disciplinaire maatregelen, problemen met correcte en tijdige uitbetaling van de lonen/salarissen en overige arbeidsvoorwaarden, moeten normaal op lokaal niveau worden opgelost, tenzij het incident uitzonderlijk ernstig is, zoals hieronder beschreven, of niet kan worden gerapporteerd via de normale kanalen.

Dit beleid is bedoeld voor ernstige incidenten en misstanden die een negatieve invloed kunnen hebben op de activiteiten en de prestaties van ISS en die gezien de aard van het incident niet kunnen worden gerapporteerd via de normale kanalen, zoals:

  • activiteiten in strijd met wet- en regelgeving; 
  • financiële fraude (bijv. boekhoudkundige manipulatie, niet in overeenstemming met interne controleprocedures, verduistering van activa of misleidende verklaringen);
  • omkoping of corruptie (bijv. tegenstrijdige belangen, omkoping, sponsoring & schenkingen, geschenken of steekpenningen);
  • schending van mededingingswetgeving (bijv. de prijsafstemming, uitwisseling van gevoelige prijsinformatie, samenzwering met concurrenten);
  • ernstige bedreiging van het milieu, de gezondheid en de veiligheid;
  • activiteiten die door een wet, verdrag of overeenkomst gelijkgesteld worden met ongepast gedrag (bijv. discriminerende praktijken, gebruik van kinderarbeid, schending van de mensenrechten).

Vertrouwelijkheid
Elke communicatie zal anoniem en vertrouwelijk zijn, tenzij u uitdrukkelijk het tegendeel eist. U wordt gevraagd uzelf te identificeren en het incident gedetailleerd uit te leggen om het onderzoek van de zaak te vergemakkelijken. Soms moeten wij bijkomende vragen stellen over het dossier. Indien u hebt gekozen om de status van het dossier op te volgen, vragen wij u om in te loggen met het dossiernummer en uw persoonlijke code om na te gaan of de onderzoeker nog bijkomende vragen heeft. Indien u hebt gekozen om de status van het dossier niet op te volgen, maar u heeft nog bijkomende informatie die belangrijk kan zijn voor de zaak, dan kunt u gewoon een nieuwe melding aanmaken en verwijzen naar de vorige. Om ISS bij te staan bij het voeren van het onderzoek vragen wij u zoveel mogelijk informatie te verschaffen.

ISS zal alle incidenten en kwesties die worden gemeld onder het voorliggende beleid vertrouwelijk behandelen, behalve voor zover dit nodig is om een volledig en eerlijk onderzoek te voeren. De identiteit van de melder zal vertrouwelijk blijven.

Geen discriminatie of benadeling van positie
ISS zal ervoor zorgen dat geen discriminerende acties of acties tot benadeling van de positie zullen worden ondernomen tegen een werknemer of derde die een incident rapporteert aan ISS in goed vertrouwen, gebaseerd op zijn/haar persoonlijke kennis. Indien een persoon vindt dat hij of zij benadeeld wordt in zijn positie ten gevolge van het rapporteren of deelnemen aan een onderzoek, moet hij/zij deze benadeling onmiddellijk melden aan de Head of Group Internal Audit. Ook dit soort rapporteringen zal vertrouwelijk worden behandeld.

Aantijgingen die worden gedaan te kwader trouw en zonder feitelijke grond kunnen resulteren in disciplinaire acties of een andere gepaste reactie.

Ontvangst voortgang en onderzoek
Elke klacht of incident komt in eerste instantie terecht bij de Head of Group Internal Audit. De Head of Group Internal Audit zal (i) alle gemelde klachten of incidenten documenteren, (ii) de ernst en de geloofwaardigheid van de klacht of het incident bekijken en (iii) op basis hiervan bepalen welke de gepaste actie is. Sommige klachten of incidenten kunnen worden opgelost zonder onderzoek.

De Head of Group Internal Audit kan, volgens zijn/haar deskundig oordeel, overleggen met het Auditcomité (of een raad aangesteld door het Auditcomité) en senior leden van het management. Hij of zij mag ook beroep doen op externe auditors, onderzoekers en/of juridisch adviseurs om te helpen bij het onderzoek en de analyse van de resultaten.

De besluiten van het onderzoek zullen worden overgemaakt aan het Auditcomité. Het Auditcomité kan beslissen om een onderzoeksrapport voor te leggen aan de raad van bestuur, afhankelijk van de ernst en de omvang van de inbreuk.

Herstelmaatregelen
Indien een onderzoek een inbreuk op het voorliggende beleid aantoont, zal een gepaste herstelmaatregel worden genomen.

Bijhouden van de documentatie
ISS zal een kopie bijhouden van alle klachten of incidenten, onderzoeksrapporten en alle relevante documenten hierover. Het Auditcomité zal beslissen hoe lang deze documenten worden bijgehouden door ISS, binnen de beperkingen van de toepasselijke wetgeving.

Informatie

Contactinformatie: 
ISS World Services A/S
Head of Group Internal Audit 
Buddingevej 197 
DK-2860 Søborg 
Denmark 
Tel:  +45 38 17 00 00