Selecteer regio  
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Global contacts

We operate in more than 50 countries around the world. If your country is not on the list, please refer to our global contacts.

View contacts
Duurzaam Ondernemen

Reporting en Policies

De raad van bestuur van de Groep keurde een reeks specifieke richtlijnen goed omtrent het behoorlijke bestuur binnen de ISS-Groep, die vervolgens door alle regionale en plaatselijke entiteiten werden toegepast.
ISS heeft zijn verslaggeving afgestemd op de G4-richtlijnen voor duurzaamheids-verslaggeving van het Global Reporting Initiative (GRI), ‘s werelds meest gebruikte kader voor duurzaamheids-verslaggeving.
Bovendien grijpt ISS ook terug naar de ISO-norm ISO 26000 ‘Richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties en de Deense norm DS 49001 ‘Managementsysteem voor maatschappelijke verantwoordelijkheid - Vereisten als basis voor de analyse en verslaggeving.

ISS ontwikkelde in 2010 voor de Groep een verslaggevingshandleiding rond Gezondheid, Veiligheid, Milieu & Kwaliteit en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (HSEQ & MVO). Daarin worden verslag-gevingsprincipes en -regels opgenomen die een duidelijke basis vormen voor die verslaggeving. Dit verslag wordt jaarlijks herzien en bijgewerkt.

Britse wet op moderne slavernij

In het MVO-verslag van 2016 stelt ISS zijn jaarlijkse Transparantieverklaring voor met betrekking tot de Britse Wet op moderne slavernij voor het afgelopen jaar
We blijven ons engageren voor het Global Compact van de Verenigde Naties (VN) zoals we dat al doen sinds 1999. We stemmen onze strategie en activiteiten voortdurend af op de tien principes van het VN-programma. De afgelopen twee jaar hebben we specifiek onze zorgvuldigheidsstelsels versterkt opdat we het programma ‘Protect, Respect and Remedy’ (‘Beschermen, respecteren en herstellen’) kunnen uitvoeren in overeenstemming met de VN-richtsnoeren voor het bedrijfsleven en de mensenrechten.

Ons beleid is erop gericht slavernij en mensenhandel te weren uit onze bedrijfsactiviteiten en onze toeleveringsketen. Dit stemt overeen met onze Gedragscode, ons beleid inzake Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, onze Gedragscode voor Leveranciers en onze Global People Standards.
Onze Global People Standards bestrijken onder meer controles voorafgaand aan de indienstneming, gedwongen en verplichte arbeid en kinderarbeid. We voeren interne controles uit naar onze normen om die risico’s te beheersen. We zijn ons ervan bewust dat bepaalde categorieën van onze toeleveringsketen een groter risico lopen op kinderarbeid of slavenarbeid. Daarom voeren we zelfevaluaties uit, evenals controles op de arbeidsomstandigheden en prestaties.

ISS heeft een klokkenluidersbeleid (Speak Up) ingevoerd om alle medewerkers van ISS, zakenpartners en andere belanghebbenden in staat te stellen elk ernstig en delicaat probleem veilig en vertrouwelijk te melden. We moedigen iedereen aan om melding te maken van ernstige en delicate problemen die een negatieve invloed kunnen hebben op de activiteiten en de prestaties van ISS en die gezien de aard van het probleem niet kunnen worden gemeld via de gebruikelijke kanalen. 

Het gaat met name om activiteiten die door een wet, verdrag of overeenkomst gelijkgesteld worden met ongepast gedrag (bijvoorbeeld discriminerende praktijken, seksuele intimidatie, gebruik van kinderarbeid, schending van de mensenrechten). Onze Speak Up-contactgegevens worden meegedeeld in de hele onderneming en toeleveringsketen en worden beschikbaar gesteld op onze website.

Lees ons MVO-verslag

Duurzaamheidsverslag

224x100_CSR_2019
Het Duurzaamheidsverslag beschrijft onze aanpak voor MVO en een behoorlijk bestuur evenals initiatieven voor People, Partner, Planet, Prosperity en Peace

Lees ons MVO-verslag

Contact

224x100-Contact
ISS Facility Services NV
Leuvensesteenweg 248C
1800 Vilvoorde (Peutie)

Tel.: +32 2 263 66 11
info@be.issworld.com